Programové obdobie 2014-2020

Fondy a granty

Spoločnosť Cassis consult má prehľad v rôznych oblastiach grantového financovania a jej skúsený tím je zorientovaný v komplikovanom bludisku dokumentov, ktorých pochopenie je časovo náročná záležitosť. V tejto časti nájdete ucelený prehľad možností financovania projektových zámerov.

 1. Štrukturálne fondy = Eurofondy
 2. Nórsky finančný mechanizmus = Nórske fondy
 3. Švajčiarsky finančný mechanizmus = Švajčiarske fondy
 4. Dotácie vlády
 5. Dotácie ministerstiev
 6. Envirofond
 7. Podnikové nadácie a fondy

Programové obdobie 2014-2020 prináša nové možnosti financovanie vašich projektových zámerov prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov uvádzaných ako EŠIF. V programovom období 2014-2020 sú k dispozícií nasledovné operačné programy:

 1. Výskum a Inovácie
 2. Integrovaná infraštruktúra
 3. Ľudské zdroje
 4. Kvalita životného prostredia
 5. Intergrovaný regionálny operačný program
 6. Efektívna verejná správa
 7. Technická pomoc
 8. Program rozvoja vidieka
 9. Rybné hospodárstvo
 10. Programy európskej územnej spolupráce

Snažíme sa disponovať vždy najaktuálnejšími informáciami k jednotlivým operačným programom, aby sme vám vedeli poskytnúť kvalitný servis pri spracovaní vašich projektových zámerov a následnej príprave vysokohodnoteného projektu.