Grantové poradenstvo a konzultácie

Konzultácie k projektovému zámeru

V rámci konzultácií preverujeme možnosti grantového financovania projektového zámeru klienta a snažíme sa na základe informácií od klienta poskytnúť všetky informácie k dostupným a očakávaným možnostiam získania financií na realizáciu projektového zámeru. Súčasťou konzultácií sú analýzy finančno-ekonomickej situácie a hospodárenia klienta, analýzy možností a potenciálu mandanta spolufinancovať projekt v rámci ktorého poskytujeme poradenstvo a súčinnosť pri jednaniach s bankovými a inými fiančnými inštitúciami. Klientom pomáhame navrhnúť vhodný časový harmonogram realizácie jednotlivých aktivít projektu.

Návrh projektu pre získanie grantu či dotácie

Projektové zámery je často potrebné prispôsobovať aktuálnym resp. očakávaným podmienkam grantového financovania. Každý poskytovateľ dotácie alebo grantu má osobitné požiadavky, na ktoré je potrebné projektový zámer prepracovať a maximalizovať parametre projektu pre jeho kladné vyhodnotenie v procese schvaľovania.

Prehodnotenie neúspešnej žiadosti

V súčasnosti sa na trhu konzultačných spoločností nachádza veľa subjektov, ktoré kvalitou svojich služieb nedokážu pripraviť vysoko hodnotený projekt. Vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti v oblasti grantového financovania vieme posúdiť nedokonalosti v minulosti predložených projektov a prepracovať ich s cieľom maximalizácie ich hodnotenia z pohľadu poskytovateľa grantu, či dotácie.