Projektový manažment štrukturálnych fondov

stihly-management

Spracovanie projektových žiadostí

Finančné prostriedky z grantov a dotácií sú poskytované na základe predloženej a schválenej žiadostí, ktoré sú osobitné pre rôznych poskytovateľov finančných prostriedkov. V rámci komplexného spracovania projektových žiadostí ponúkame poskytnutie poradenstva a súčinnosti pri zabezpečení dokladov a potvrdení dotknutých inštitúcií, pri zabezpečení relevantného preukázania majetkových vzťahov ku nehnuteľnostiam súvisiacich s projektom a riešenia prípadných nezrovnalostí s podmienkami poskytovateľa grantu či dotácie. Pri spracovaní projektových žiadostí intenzívne komunikujeme s poskytovateľom grantu či dotácie ako aj s jednotlivými zodpovednými osobami zodpovednými za spracovanie odborných častí projektu ako sú projektanti, rozpočtári, účtovníci a pod.

Implementácia projektov

Schválením projektovej žiadosti vznikajú žiadateľovi nové povinnosti súvisiace s prípravou zmluvy či dodatku k zmluve s poskytovateľom grantu či dotácie, v rámci ktorých poskytujeme našim klientom komplexné poradenstvo a súčinnosť pri riešení  požadovanej dokumentácie ako aj nevyhnutnú komunikáciu s poskytovateľom grantu či dotácie. Podpisom zmluvy na získanie dotácie či grantu nastáva fáza implementácie projektu, pri ktorej je pre klienta časovo ako aj personálne náročné starať sa o jednotlivé činnosti súvisiace s projektovým riadením. Našimi službami sa snažíme minimalizovať starosť klienta súvisiacu s projektom a poskytovať mu aktuálne informácie o vývoji projektu. Súčasťou projektového riadenia je sledovanie záväzného harmonogramu a rozpočtu projektu, napĺňanie zazmluvnených merateľných ukazovateľov, projekcia financovania projektu, komunikácia so zodpovednými osobami za jednotlivé aktivity projektu ako aj s implementačným orgánom (ministerstvom, sprostredkovateľským orgánom, nadáciou a pod.). Dôležitou úlohou je príprava kompletnej žiadostí o platbu, na základe ktorej sa klient dostáva k schváleným a zazmluvneným finančným prostriedkom. V životnom cykle projektu dochádza často k nevyhnutným zmenám, ktoré priamo alebo nepriamo vplývajú na vývoj projektových aktivít. Našou snahou tieto zmeny realizovať s minimalizáciou negatívnych zásahov s vplyvom na korekcie získaného finančného príspevku.

Monitorovanie projektu

Každý poskytovateľ finančných prostriedkov si vyžaduje predkladanie pravidelných správ o stave projektu. Naša činnosť zahŕňa individuálne spracovanie pravidelných monitorovacích správa podľa typu projektu v priebehu jeho implementácie ako aj počas obdobia udržateľnosti projektu.