Recent Posts by sona pisova

22.12.2014 Výzva na OCHRANU OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIU NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

22.12.2014 Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu na ochranu ovzdušia a minimalizáciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Špecifickým cieľom výzvy je znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov ako je biomasa, bioplyn, slnečná energia, geotermálna energia, s výnimkou projektov...
Čítať viac

11.12.2014 Operačný program Ľudské zdroje dostal od Komisie zelenú

Slovensko bude môcť v programovom období 2014 - 2020 využiť z európskeho rozpočtu finančné prostriedky v sume 2,2 miliardy eur na investície v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania. Európska komisia včera Slovensku schválila Operačný program (OP) Ľudské zdroje. V tomto programe budú združené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Iniciatívy pre nezamestnanosť mladých a Európskeho...
Čítať viac

Operačný program Kvalita životného prostredia

Dňa 28. októbra 2014 Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020. OP KŽP bude rozdelený do nasledovných prioritných osí (uvádzané vrátane investičných priorít a špecifických cieľov investičnej priority): PRIORITNÁ OS 1: UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis...
Čítať viac

Operačný program Výskum a inovácie 28.10.2014

Dňa 28. októbra 2014 bol Európskou komisiou schválený operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020. Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v...
Čítať viac

Recent Comments by sona pisova

    No comments by sona pisova yet.