Recent Posts by sona pisova

9.2.2015 Výzvy na modernizáciu zariadení zdravotnej starostlivosti

Ide o dve samostatné výzvy. Viac nájdete v priložených výzvach: vyzva nemocnice vyzva polikliniky a ZS V skratke ide o nasledovné: 1. Výzva je určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry špecializovaných alebo všeobecných nemocníc. Z dôvodu prečerpania regionálnych alokácií, budú môcť byť predmetom žiadosti o NFP iba investičné projekty v infraštruktúre špecializovaných a všeobecných nemocníc...
Čítať viac

22.12.2014 Výzva na ochranu ovzdušia a minimalizáciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Prostredníctvom výzvy je možné financovať projekty zamerané na zmenu palivovej základne z tuhého paliva na environmentálnejšie priateľnejšie palivo alebo na napojenie sa na centrálny zdroj tepla. Okrem toho je možné minimalizovať nepriaznivé vplyvy podporou obnoviteľných zdrojov energie - biomasa, bioplyn, slnečná energia, geotermálna energia ako aj inštaláciu tepelných čerpadiel Viac nájdete v skrátenej verzií výzvy -...
Čítať viac

9.2.2015 Výzvy Ministerstva zdravotníctva SR pre nemocnice, poliklinika a zdravotné strediská na kúpu zdrovotnickej techniky a IKT

9.2.2015 Ministerstvo zdravotníctvo SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dodávku zdravotníckej techniky, ktorá zahŕňa high technology a likvidáciu zastaranej zdravotníckej techniky (prevádzkové súbory, ktorých súčasťou je aj zdravotnícka technika: diagnostická, operačná, demonštračná, iná) vrátane jej montáže a s tým súvisiacich nevyhnutných stavebných úprav. Príklady: o nákup prístrojov a zdravotníckej techniky (vývojovo kvalitatívne...
Čítať viac

22.12.2014 Harmonogram výziev v rámci OP Kvalita životného prostredia

22.12.2014 zverejnilo Ministerstvo životného prostredia harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016. Harmonogram nájdete tu Harmongram-výziev-OP-KŽP Najbližšie sa očakáva výzva v marci 2015 zameraná na Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách a na Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej...
Čítať viac

Recent Comments by sona pisova

    No comments by sona pisova yet.