07.12.2015 Výzva na znižovanie energetickej náročnosti verejnych budov

07.12.2015 Výzva na znižovanie energetickej náročnosti verejnych budov

7.12.2015 vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgána Ministerstva životného prostredia SR výzvu zameranú na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov. V rámci tejto výzvy môžu získať ústredné orgány štátnej správy 100 mil.€ a subjekty územnej samosprávy, čo sú VÚC, mestá a obce 50 mil. €, ktoré môžu použiť na:

zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie opatrení vyplývajúcich z energetického auditu ako sú: zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;  modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;  inštalácia systémov merania a riadenia;  zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);  inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:  realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré sa nachádzajú na území jednej obce a ktoré spadajú do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona o energetickej hospodárnosti budov , t. j. administratívne budovy a budovy škôl a školských zariadení (s výnimkou budov základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí) a zároveň realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré bude v zmysle plánovanej reformy verejnej správy na národnej, resp. lokálnej úrovni preukázateľne dlhodobo využívať verejný sektor a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru využitia budovy a opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; pričom realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora na vykurovaní vo výške minimálne 30 % .

Pod pojmom verejná budova sa pre účely tejto výzvy rozumie budova vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, ktorý je oprávnený v zmysle podmienok tejto výzvy.

Uzavretie prvého hodnotiaceho kola je 15.1.2016.

Comments are closed.