9.2.2015 Výzvy Ministerstva zdravotníctva SR pre nemocnice, poliklinika a zdravotné strediská na kúpu zdrovotnickej techniky a IKT

9.2.2015 Výzvy Ministerstva zdravotníctva SR pre nemocnice, poliklinika a zdravotné strediská na kúpu zdrovotnickej techniky a IKT

9.2.2015 Ministerstvo zdravotníctvo SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dodávku zdravotníckej techniky, ktorá zahŕňa high technology a likvidáciu zastaranej zdravotníckej techniky (prevádzkové súbory, ktorých súčasťou je aj zdravotnícka technika: diagnostická, operačná, demonštračná, iná) vrátane jej montáže a s tým súvisiacich nevyhnutných stavebných úprav.
Príklady:
o nákup prístrojov a zdravotníckej techniky (vývojovo kvalitatívne najnovšej a sofistikovanej) v súlade
s budúcim dopytom po službách a potrebami regiónu,
o nákup špecializovanej, diagnostickej, detekčnej a demonštračnej techniky na
všeobecnú a špecializovanú detekciu a prevenciu.

Okrem zdravotníckej techniky je možné obstarať komplexnú infraštruktúru IKT pre zabezpečenie interoperability s Národným zdravotným informačným systémom (NZIS) a Národným zdravotným portálom (NZP), zdravotnými poisťovňami, nemocničnými
zariadeniami a úložiskami zdravotných informácií, s využitím štandardov, číselníkov a kódov pre zdravotníctvo a výmenu dát systémom autorizovanej komunikácie - vrátane dodávky techniky, jej montáže a s tým súvisiacich nevyhnutných stavebných úprav.

Investície do IKT zahŕňajú aj pripojenie na vysokorýchlostný internet a · dodávku a výmenu morálne zastaraných IT a iného prístrojového vybavenia.

Výzvy, ktorých súčasťou je aj identifikácia oprávnených prijímateľov ako aj miesta realizácie programu sú uvedené v časti aktuálne výzvy.

Comments are closed.