9.2.2015 Výzvy na modernizáciu zariadení zdravotnej starostlivosti

9.2.2015 Výzvy na modernizáciu zariadení zdravotnej starostlivosti

Ide o dve samostatné výzvy. Viac nájdete v priložených výzvach:

vyzva nemocnice

vyzva polikliniky a ZS

V skratke ide o nasledovné:

1. Výzva je určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry špecializovaných alebo všeobecných nemocníc. Z dôvodu prečerpania regionálnych alokácií, budú môcť byť predmetom žiadosti o NFP iba investičné projekty v infraštruktúre špecializovaných a všeobecných nemocníc v trenčianskom a nitrianskom kraji.

2.Výzva bude určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry polikliník a zdravotných stredísk, kde je 5 a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Z dôvodu prečerpania indikatívnych regionálnych alokácií, budú môcť byť predmetom žiadosti o NFP iba investičné projekty v infraštruktúre polikliník a zdravotných stredísk v trenčianskom, nitrianskom, trnavskom a košickom kraji a prešovskom kraji.

Oprávnenými aktivitami sú:

1. Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky na všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky, jej montáže a nevyhnutných stavebných úprav)  v súlade s existujúcim a budúcim dopytom po službách a potrebami zdravotníckeho zariadenia a regiónu.

2. Vybudovanie pripojenia na vysokorýchlostný internet, dodávku a výmenu morálne zastaraných informačných technológií (ďalej len „IT") a iného prístrojového vybavenia (vrátane dodávky techniky, jej montáže a nevyhnutných stavebných úprav).

Comments are closed.